WinHack系统环境安装包V5(2020.02.26) 学习笔记

new4 2018-8-28 8433

暗组WinHack系统环境安装包

系统环境安装包,包含VC运行库,.Net Framework 3.X/4.X等,Java JDK 8,Python 2.X 3.X,PHP+Mysql,WinPcap。

可满足Hack用户日常使用,轻松下载简单安装。

有任何意见和建议请到我们网站反馈:http://forum.cnsec.org/thread-973.htm

│  说明.txt

├─Java

│      jdk-8u241-windows-i586.exe

│      jdk-8u241-windows-x64.exe

├─PHP

│  │  phpStudy20161103.zip

│  │  PhpStudy2018.zip

│  │

│  └─PHPnow-1.5.6

├─Python

│      python-2.7.17.amd64.msi

│      python-2.7.17.msi

│      python-3.8.2-amd64.exe

│      python-3.8.2.exe

├─WinPcap

│      WinPcap_4_1_3.exe

├─Win一键部署

│  │  GoRuntime.exe

│  │  管理员权限运行静默安装.bat

│  │  说明.txt

│  │

│  └─GoRuntimeFiles

│          GoRuntime_DirectX_9.0c.exe

│          GoRuntime_DotNetFramework_3.x.exe

│          GoRuntime_DotNetFramework_4.x.exe

│          GoRuntime_VCRedist.exe

└─微软常用运行库合集

        MSVBCRT.AIO.2019.10.19.X86 X64.exe

        MSVBCRT.AIO.2019.10.19.X86.exe


文件: WinHack系统环境安装包V5.exe

大小: 986146675 字节

修改时间: 2020年2月26日, 21:08:07

MD5: 1F9AF98757F088E0F9441C1BF26EC943

SHA1: 9CDE8E4BADBDC18502452D08618B051BFE71A326

CRC32: A6473D54


链接:https://pan.baidu.com/s/1eUSNLdwO-1r7quRVCQqltQ  提取码:w9tl

最后于 2020-2-26 被new4编辑 ,原因:
最新回复 (2)
全部楼主
  • new4 2020-2-26
    2
    JDK下载现在需要登录,已经下好最新的JDK  8。方便自己  方便大家!
  • xingzuo 8月前
    3
    10多年了    满满的是情怀,娃娃都已经长老高了  突然想起了暗组登陆查看居然还在
返回
发新帖